Bộ phận kiểm tra của SEC phát hành ‘cảnh báo rủi ro’ – nêu bật những lo ngại xung quanh việc tuân thủ quy định

bởi Kim Ngân

Bộ phận Kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã ban hành ‘cảnh báo rủi ro’ nêu rõ các yêu cầu và cân nhắc về tuân thủ đối với các công ty kinh doanh tài sản kỹ thuật số.

Cảnh báo rủi ro được SEC đưa ra vào ngày 26 tháng 2, với bộ phận kiểm tra phác thảo những gì cơ quan quản lý tìm kiếm về sự tuân thủ từ các nhà môi giới và các công ty cung cấp tài sản kỹ thuật số. Các quan sát được rút ra từ các giao dịch trước đây với cố vấn đầu tư, nhà môi giới và đại lý chuyển nhượng đang làm việc với tiền điện tử.

Báo cáo phân tích các cân nhắc trong tương lai đối với việc giao dịch với cố vấn đầu tư, nhà môi giới, sàn giao dịch chứng khoán quốc gia và đại lý chuyển nhượng từ những quan sát đã thu thập được và tài liệu này được dùng làm hướng dẫn cho những người tham gia khác nhau này để điều hướng các vi phạm quy định tiềm ẩn.

Bộ phận Kiểm tra lưu ý rằng nó sẽ tập trung vào việc tuân thủ quy định của các cố vấn đầu tư liên quan đến quản lý danh mục đầu tư của họ, tính chính xác của sổ sách và hồ sơ của họ, các phương pháp được sử dụng để lưu ký tiền điện tử, việc tiết lộ rủi ro cho khách hàng xung quanh đầu tư tiền điện tử, cách các cố vấn đánh giá danh mục đầu tư của khách hàng và cách họ đăng ký các tài sản đầu tư và khách hàng khác nhau.

Các cuộc kiểm tra trong tương lai đối với các nhà môi giới-đại lý sẽ tập trung vào việc tuân thủ quy định liên quan đến việc giữ an toàn tiền, yêu cầu đăng ký, yêu cầu chống rửa tiền, các dịch vụ của nhà môi giới, tiết lộ về bất kỳ xung đột lợi ích nào cũng như các hoạt động kinh doanh bên ngoài của đại diện.

Cảnh báo rủi ro cũng chỉ ra rằng các sàn giao dịch tiền điện tử, dù là tập trung hay phi tập trung, cần phải lưu ý các yêu cầu để vận hành các nền tảng giao dịch điện tử:

“Một nền tảng hoạt động như một “sàn giao dịch” như được định nghĩa theo Mục 3 (a) (1) của Đạo luật Exchange và Quy tắc 3b-16 (a) theo đó phải đăng ký là một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc hoạt động theo quy định miễn trừ. nhân viên sẽ kiểm tra các nền tảng hỗ trợ giao dịch trong Chứng khoán Tài sản Kỹ thuật số và xem xét liệu chúng có đáp ứng định nghĩa của một sàn giao dịch hay không, ”

một đoạn trích từ thông báo được đọc.

Một điểm nổi bật trong phòng chống rửa tiền

Bộ phận Kiểm tra lưu ý rằng các đặc điểm của công nghệ blockchain đã đưa ra ‘những thách thức độc đáo’ đối với việc thực hiện đúng các quy trình AML. Do đó, nhóm của bộ phận đã nhận thấy các trường hợp mà các công ty không đáp ứng các yêu cầu của AML.

“Các nhân viên đã quan sát thấy các chương trình AML của nhà môi giới-đại lý đã không giải quyết hoặc thực hiện các tìm kiếm thông thường một cách nhất quán hoặc trong phạm vi họ thực hiện các tìm kiếm thông thường, đã không cập nhật các tìm kiếm đó để đối chiếu với danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài duy trì (“OFAC”) tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ.”

Báo cáo cũng cho biết rằng nhân viên cũng đã quan sát thấy các thủ tục, kiểm soát và tài liệu AML không đầy đủ khi giao dịch với tiền điện tử.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận